အင္းေလးကန္ ၾကာထည္ေတြအေၾကာင္း

Posted by on

Details

ၾကာပင္ကေန ရက္လုုပ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ အင္းေလးကန္ က ၾကာထည္ေတြအေၾကာင္းကိုေတာ့ ခြန္ဘသာက တင္ဆက္ထားပါတယ္။
DVB TV – 11.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)