သံလြင္ျမစ္ေပၚမွ ေရကာတာၾကီးမ်ားအေၾကာင္း ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္

Posted by on in ေရဆံုးေျမဆံုး

Details

ဒီဗီဘီ ရုုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အပတ္စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္းရုုပ္သံက႑အတြက္ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွ ေရကာတာၾကီးမ်ား ျပန္လည္တင္ျပထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)