သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)
တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ အိမမမြန္
ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း
တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း
အသံဖမ္း – ညီလင္းထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)