သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ားအစီအစဥ္

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ထြက္တဲ့သတင္းစာမ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – သူသူေအာင္၊ စည္သူေဇယ်
ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း
တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)