သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

Posted by on in သတင္း, သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

တင္ဆက္ – ေဟမာ၀င္း၊ ျပည့္ဘုန္းေအာင္

DVB TV – 07.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)