သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမ ၁၅ ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ ဒုတိယပုိင္း
တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ အိမမမြန္
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း
တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)