သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေအးမိစံ
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ
တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)