သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

Posted by on in သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

Details

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္၊ ညီငယ္
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)