လယ္သမားစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးဇာနည္ေသြး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

လယ္သမားစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးဇာနည္ေသြး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
ရိုက္ကူး – ၿငိမ္းသူ
တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

Leave a Reply

  • (will not be published)