ရက္သတၱတပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္)
ရုိက္ကူး – စည္သူေဇယ်
တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)