ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္)
ရုိက္ကူး – မင္းမင္း၊ ယြန္းရတီ
တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)