ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြင္း မုိးေလ၀ခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြင္း မုိးေလ၀ခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

Leave a Reply

  • (will not be published)