ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႕မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ, မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၄)ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔ အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႕မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)