ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္)
ရုိက္ကူး – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ ယြန္းရတီ
တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)