ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၇)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း
တည္းျဖတ္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္

Leave a Reply

  • (will not be published)