ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)