မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔ မီးေဘးအႏၱရာယ္အေပၚ သူတို႔ေျပာစကား

Posted by on in Voxpop, အပတ္စဥ္က႑

Details

မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔ မီးေဘးအႏၱရာယ္အေပၚ သူတို႔ေျပာစကား
DVB TV – 10.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)