မရန္ေဂ်ာ္ဂြန္း(ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

မရန္ေဂ်ာ္ဂြန္း(ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
တင္ဆက္ – မ်ိဳးေဇာ္လင္း
ရုိက္ကူး – ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း

Leave a Reply

  • (will not be published)