မန္းအတိတ္မန္းအရိပ္ (သရုပ္ျပေဟာေျပာမႈအစီအစဥ္) ဆူးဌက္ အပုိင္း(၂)

Posted by on in စာေပနယ္မွ ပဲ့တင္သံမ်ား, စာေပအႏုပညာ

Details

မန္းအတိတ္မန္းအရိပ္ (သရုပ္ျပေဟာေျပာမႈအစီအစဥ္) ဆူးဌက္ အပုိင္း(၂)

Leave a Reply

  • (will not be published)