“မတူကြဲျပားမႈေပါင္းစံုပါ၀င္မႈ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ”

Posted by on in DVB Debate

Details

DVB TV -“မတူကြဲျပားမႈေပါင္းစံုပါ၀င္မႈ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ”

ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသ (ကယား) ကို ဦးစိုးသိန္း တို႔ ဦးေအာင္မင္းတို႔ လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ ေအာက္ေျခမွာ သြားျချပတယ္…. ခုဏက ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအင္းအား ၄ေသာင္းေက်ာ္
ရွိတယ္ဆိုတာ လက္မခံတဲ့အတြက္ အခုလို တစ္သီး ပုဂၢလ နဲ႔ ၀င္ေရာက္တဲ့ အေျခ အေန ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိက ကေတာ့ ပါတီႀကီးေတြက စည္းရံုးေရး မလုပ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာေတာ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရးေကာ၊ NLD ေကာ ဒီအားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ ဓေလ့ ကို
ဒီပါတီႀကီးေတြက ေကာင္းေကာင္း မသိဘူး။

ျပည္သူလူထု နားမလည္တာ က႑ ႏွစ္ခုရွိတယ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံေဆာက္အအံုေတြ ျဖည့္ဆည္း ေပးရမဲ့ျဖစ္စဥ္
ႏွစ္ခုရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာက ကၽြန္ေတာ္တို႔
လူမႈဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အာမခံေပးႏုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ မရွိေသးဘူး

Leave a Reply

  • (will not be published)