ဘာသာေရးလူံ႕ေဆာ္မႈအေပၚ (ျမင္းျခံ) ျပည္သူမ်ားအျမင္(၁)

Posted by on in No Comment

Details

ဘာသာေရးလူံ႕ေဆာ္မႈအေပၚ (ျမင္းျခံ) ျပည္သူမ်ားအျမင္(၁)
ရုိက္ကူး – ရီရီထြန္း(ျမင္ျခံ)
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)