ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း (ပထမပုိင္း)

Posted by on in Critical Interview, အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း (ပထမပုိင္း)
တင္ဆက္ – မ်ိဳးေဇာ္လင္း
ရုိက္ကူး – ေမသၾကၤန္
တည္းျဖတ္ – မ်ိဳးေဇာ္လင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)