ဖေလာရင့္ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ- ဦးစႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ေမးျမန္းခန္း အပိုင္း (၂)

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဖေလာရင့္ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ ဦးစႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ေမးျမန္းခန္း အပိုင္း (၂)
တင္ဆက္ – ေအာင္သူ
ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး
တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

Leave a Reply

  • (will not be published)