ပဲခူးတိုင္း သနပၸင္ျမိ ု ့နယ္က ေက်းရြာ ၇၀ ေက်ာ္ေသာက္သုံးေရရွား

Posted by on in သတင္း, သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္

Details

ပဲခူးတိုင္း သနပၸင္ျမိ ု ့နယ္က ေက်းရြာ ၇၀ ေက်ာ္ဟာ ေသာက္သံုးေရးရွားပါးတဲ့ျပသနာနဲ ့ၾကံ ုေတြ ့ေနရပါတယ္။ ခြန္ဘသာ တင္ဆက္။ ရုုိက္ကူး – ေအာင္စုုိးမုုိး

Leave a Reply

  • (will not be published)