ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)