ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္(ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္(ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ) ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)