ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)