ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ)
ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ ယမင္းဦး
အခ်က္အလက္ – Documentation Unit
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)