ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသးအင္အားစုပါတီ)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသးအင္အားစုပါတီ)
ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း
အခ်က္အလက္ – Documentation Unit
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)