ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)
ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္
အခ်က္အလက္ – Documentation Unit
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)