ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္ပါတီ(အမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္ပါတီ(အမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)
ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း
အခ်က္အလက္ – Documentation Unit
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)