ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မသန္စြမ္းနည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္နည္းပညာထဲမွာ မသန္စြမ္းေတြလည္း ပါဝင္ႏုိင္တာမို႔ မသန္စြမ္းနည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္က်င္းပေနပါတယ္. ေဒၚေလးေလးမြန္ သတင္းေပးပိုု ့ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)