” ဓနုရိုုးရာ တာတက္ပြဲ “

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ဓႏုတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရာသီဥတုမွန္ဖုိ႔အတြက္ မုိးနတ္သားကုိပူေဇာ္တဲ့ ရုိးရာတာတက္ပြဲအေၾကာင္းကုိ ေခတ္ၿပိဳင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားအစီအစဥ္မွ ရႈစားၾကရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)