ဒုိ႔မႏၱေလးျမိဳ႕ၾကီးရဲ႕ပတ္လည္တခုိ သရုပ္ျပေဟာေျပာမွဳအပုိင္း(၁၄)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ

Details

ဒုိ႔မႏၱေလးျမိဳ႕ၾကီးရဲ႕ပတ္လည္တခုိ သရုပ္ျပေဟာေျပာမွဳအပုိင္း(၁၄)

Leave a Reply

  • (will not be published)