ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေျပာစကား

Posted by on in Voxpop

Details

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေျပာစကား
ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)