တဦးတည္းေသာ ႀကိဳးေပးခံ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

တဦးတည္းေသာ ၾကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခံ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးရုပ္သံမွတ္တမ္း
တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)