ဆင္ေတြနဲ႔ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ (ကရင္ျပည္နယ္) အပုိင္း(၂)

Posted by on in No Comment

Details

ဆင္ေတြနဲ႔ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ (ကရင္ျပည္နယ္) အပုိင္း(၂)
ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)