စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

Posted by on in စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

Details

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း
တင္ဆက္ – ေနရီရီ
ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔၊ ေနရီရီ
တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

Leave a Reply

  • (will not be published)