စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရုိက္ကူး – သင္းသင္းႏြယ္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)