ဂုတ္ထိပ္တံတားအေၾကာင္း ရုပ္သံ

Posted by on in ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

ဂုတ္ထိပ္တံတားအေၾကာင္း ရုပ္သံ
တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္ – ထြန္းေက်ာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)