ခ်ိနဲ႔ေနတဲ့ က်န္းမာေရး စနစ္အေၾကာင္း ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္

Posted by on in က်န္းမာေရး, သတင္း, ေရဆံုးေျမဆံုး

Details

ဒီဗီဘီ ရုုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အပတ္စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ေရဆုံးေျမဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္းရုုပ္သံက႑အတြက္ ဒီတပတ္မွာ ခ်ိနဲ႔ေနတဲ့ က်န္းမာေရး စနစ္အေၾကာင္း (အပိုင္း ၁)ကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)