ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း (ေရေဘး) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း (ေရေဘး)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)