ခရီးသြားပန္းျစကား ခရီးစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းျစကား ခရီးစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပိုင္း(၅)

Leave a Reply

  • (will not be published)