ခရီးသြားပန္းစကား အမုန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား အမုန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ(ဒီဗီြဘီ) တုိ႔ စကား၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၇)

Leave a Reply

  • (will not be published)