ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔
ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ (ဒီဗီြဘီ) တုိ႔စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၄)

Leave a Reply

  • (will not be published)