ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ (DVB) တုိ႔စကား၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

Leave a Reply

  • (will not be published)