ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္တရားကင္းေသာေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္တရားကင္းေသာေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ(DVB)တုိ႔ စကား၀ုိင္းပြဲေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၁)

Leave a Reply

  • (will not be published)