ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဇာဂနာ)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဇာဂနာ)
ထုတ္လုပ္မႈတာ၀န္ခံ – သီတာ
ရုိက္ကူး – နန္းသိဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)