ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးဘုန္း ဓာတု)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးဘုန္း ဓာတု)
ထုတ္လုပ္မႈတာ၀န္ခံ – သီတာ ( DVB )
ရုိက္ကူး – နန္းသဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)