ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ
ထုတ္လုပ္မႈ တာ၀န္ခံ – သီတာ
ရုိက္ကူး – နန္းသိဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)